Wspólnoty

Rycerstwo św. Michała Archanioła

RYCERSTWO:

W diecezji bielsko-żywieckiej od 1996 roku działa grupa modlitewna, która nosi nazwę RYCERSTWO ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA. Patronem Rycerstwa jest Święty Michał Archanioł. Idea rycerstwa wiąże się z podstawowym zadaniem jakim jest walka ze złem i Szatanem jako jego źródłem. W Bielsku-Białej jest sześć „Zastępów” Rycerstwa i liczą obecnie 50 Rycerzy oraz 22 Członków Wspomagających pochodzących z 14 parafii diecezji bielsko-żywieckiej.

www.rma.duszpasterstwa.bielsko.pl

 

Centralna parafia

Centralną parafią Rycerstwa św. Michała Archanioła jest: Parafia Jezusa Chrystusa Odkupiciela Człowieka (na osiedlu Karpackim) gdzie spotkania modlitewne odbywają się – w każdy drugi wtorek miesiąca o godz. 18.00. Parafia posiada relikwie błogosławionego Bronisława Markiewicza – założyciela Zgromadzeń zakonnych św. Michała Archanioła oraz sztandar Rycerstwa św. Michała Archanioła. Od 2021 roku Opiekunem Rycerstwa św. Michała Archanioła jest ks. Filip Magiera. Rycerze każdego dnia podejmują modlitwę a także dzieła pokutne i umartwienia w intencji Kościoła, Biskupów, Kapłanów, Ojczyzny i osób, które w szczególny sposób potrzebują pomocy modlitewnej.

 

Cel:

Celem Rycerstwa jest wynagrodzenie Bogu za grzechy ludzkości, wypraszanie nawrócenia grzesznikom oraz oddalanie wszelkiego zła i zagrożeń od Polski, Kościoła Katolickiego i całego świata. Rycerze św. Michała Archanioła przybliżają tematykę i współpracę z Aniołami przez rozpowszechnianie czasopisma „Któż jak Bóg”. W diecezjalnym radiu „Anioł Beskidów” jest także nadawana audycja Rycerstwa św. Michała Archanioła w każdy czwarty piątek miesiąca rano o 5:30 „Godzinki ku czci św. Michała Archanioła” i archanielska audycja w godz. od 14:10 do 15:00.

 

O Wspólnocie:

Rycerze św. Michała Archanioła dla własnego ubogacenia duchowego spotykają się co miesiąc przed Najświętszym Sakramentem na modlitwie – czuwania nocne. Ponadto wspierają modlitwą i postem posługę jaką w diecezji pełni ks. dr Franciszek Płonka – egzorcysta. Rycerze św. Michała Archanioła swoją postawą i modlitwą starają się przyczyniać do budowania Królestwa Bożego na ziemi we współpracy z Aniołami pod sztandarem św. Michała Archanioła.

 

Propozycja wstąpienia:

Grupa modlitewna Rycerstwa św. Michała Archanioła jest ruchem apostolskim posiadającym charyzmat do walki ze złymi duchami. Rycerstwo posiada aprobatę Kongregacji dla Doktryny Wiary. Patronem Rycerstwa jest Św. Michał Archanioł.

Za przykładem Chrystusa mamy ratować dusze przed szatanem, a nie czekać, aż on nas zaatakuje, skrępuje i zniewoli duchowo. Nie miejmy nic wspólnego z szatanem i odpędzajmy go od siebie i innych duchową bronią modlitwy i wyrzeczenia.

Korzystajmy więc z każdej chwili czasu, bo szatan nie traci go wcale, czyhając, aby nas kusić i zgubić, stosownie do słów Pisma Świętego: „zstąpił do was diabeł, pałając wielkim gniewem, świadom, że mało ma czasu” (Ap 12, 12). A zatem nasz nieprzejednany wróg nie traci ani chwili, aby nas zatracić na wieki, a my lekkomyślnie tracimy czas dany nam ku zbawieniu. Może ktoś powie: „Ja nic złego nie czynię”. Święty Mateusz pisze, iż robotnicy w przypowieści Chrystusowej nic złego nie czynili, jedynie tracili czas, a jednak mimo to zostali złajani przez gospodarza słowami: „Czemu stoicie tu cały dzień bezczynnie?” (Mt 20, 6). Na sądzie Bożym Zbawiciel zażąda zdania sprawy nawet z każdego niepotrzebnego słowa. Święty Bernard, doktor Kościoła, naucza, iż każda chwila, której nie U Pana Boga nie ma jutra – jutro jest tylko u grzeszników, którzy ciągle mawiają: „później”, „później”, aż zaskoczy ich śmierć. „Oto teraz czas upragniony, oto teraz dzień zbawienia” (2 Kor 6, 2). „Obyście usłyszeli dzisiaj głos Jego: nie zatwardzajcie serc waszych” (Ps 95, 7-8). Dziś Bóg cię woła, abyś wypełniał Jego wolę, czyń ją zatem, ponieważ jutro już czasu zabraknie albo Bóg już wołać na ciebie nie będzie. A jeśli dawniej miałeś nieszczęście tracić czas na obrażaniu Boga, staraj się teraz przez resztę życia służyć PANU w RYCERSTWIE św. Michała Archanioła ratując dusze ludzkie.

Szatan nadal podstępnie działa we współczesnym świecie. W Polsce ciągle, niestety nasilają się ataki na Kościół, kapłanów, na etykę ewangeliczną i ogólnoludzką. Niewątpliwie w ogóle „diabeł wstępuje w serca wielu”.

Papież Leon XIII 120 lat temu napisał specjalną modlitwę (inwokację) do św. Michała Archanioła pod wpływem przerażającego widzenia demonów.

Święty Michale Archaniele, broń nas w walce. Przeciw niegodziwości i zasadzkom zległo ducha bądź nam obroną. Niech mu rozkaże Bóg, pokornie prosimy, a Ty, Książę wojska niebieskiego, szatana i inne duchy źle, które na zgubę dusz krążą po świecie, mocą Bożą strąć do pieklą. Amen.

Odmawiamy codziennie modlitwę do św. Michała Archanioła w intencji Ojca Świętego, Kościoła, kapłanów oraz w intencji rodzin, dzieci i młodzieży i całego świata a zwłaszcza od kuszonych i zniewolonych przez szatana.

 

Codzienne modlitwy:

Dostojna Królowo Niebios, Najwyższa Pani Aniołów, któraś od początku otrzymała moc i posłannictwo zdeptania głowy Szatana, prosimy Cię pokornie, ześlij swoje święte Zastępy, aby pod Twoimi rozkazami i przez Twoją moc, ścigały piekielne duchy, wszędzie je zwalczały, unieszkodliwiały ich poczynania i strąciły je z powrotem w przepaść.

Któż jak Bóg!

Święci Aniołowie i Archaniołowie, brońcie nas, ochraniajcie nas! O czuła Matko, Ty jesteś i Ty pozostaniesz na zawsze całą naszą miłością i nadzieją. Amen.

Modlitwa Leona XIII

Święty Michale Archaniele broń nas w walce. Przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź nam obroną Niech go Bóg pogromi, pokornie prosimy. A Ty, Książę wojska niebieskiego, Szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz krążą po świecie, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

 

Bł. Ksiądz Bronisław Markiewicz

Mało kto w Polsce zna bł. Ks. Bronisława Markiewicza – założyciela Zgromadzenia św. Michała Archanioła. Ci, co go znają, wiedzą głównie, że był wielkim wychowawcą, patriotą czy społecznikiem. Mało kto jednak wie, że był prorokiem. Prawdziwy dar proroczy występuje niezwykle rzadko, a narody, które swych proroków nie znają, najgorzej na tym wychodzą. Warto więc tego prawdziwego Proroka poznać, tym bardziej że większość jego proroctw już się sprawdziła – wśród nich to z 1863 roku dotyczące Papieża Polaka: Najwyżej zaś Pan Bóg was (Polaków) wyniesie, kiedy dacie światu wielkiego Papieża…

Bronisław Markiewicz urodził się w miasteczku Pruchnik koło Jarosławia w Małopolsce 13 lipca 1842 r. Markiewiczowie mieli jedenaścioro dzieci.

Osiemnastoletni Bronisław przeżył kryzys wiary i nawrócenie, czemu dał wyraz w heroicznej modlitwie: „Jeśli jesteś. Boże, daj mi się poznać… ażebym tylko pozbył się tej straszliwej niepewności i męczarni wewnętrznej… Chętnie dam zdrowie, nawet życie. Wszystkie siły wytężę, by nie uchybić poznanej Prawdzie.”

Prowadził też działalność wydawniczą, min. zapoczątkował wydawanie miesięcznika Powściągliwość i Praca. Był autorem i wydawcą wielu publikacji i dramatu, pt. „Bój bezkrwawy”, w którym przepowiedział Polaka Papieża. Pierwotny tekst opatrzył autor roboczym tytułem Ucisk Polaków pod zaborem pruskim. Najważniejszą częścią Boju bezkrwawego jest odsłona siódma. Zawiera ona przepowiednie Anioła Polski, w których dominują akcenty wielkiej nadziei co do przyszłych losów Polski i świata. W redagowaniu utworu autor wykorzystał konkretne fakty i osobiste przeżycia. Znamienną wymowę ma część finałowa. Jej genezie warto poświęcić więcej miejsca. Był rok Powstania Styczniowego (1863). Wielu młodych Polaków zaciągało się w szeregi powstańcze, aby w dobie zaborów pomóc w wyzwoleniu Ojczyzny. Z podobnym zamiarem nosił się młody Bronisław Markiewicz. I zapewne poszedłby za głosem serca, gdyby nie wydarzenie, pod wpływem którego zdecydował się wstąpić do seminarium duchownego. Jako ksiądz utworzył zakłady wychowawcze dla opuszczonej młodzieży i dwa zgromadzenia zakonne, poświęcone głównie wychowaniu młodego pokolenia.

W miesięczniku Powściągliwość i Praca z maja 1932 roku, ks. Stanisław Szpetnar zamieszcza ważniejsze fragmenty rozmowy, którą przeprowadził z autorem „Boju bezkrwawego”:

– Było to 3 maja 1863 r. Właśnie wtedy – wspomina ks. Markiewicz – zdawałem maturę gimnazjalną w Przemyślu. Tegoż dnia kolega mój, Józef Dąbrowski, zdyszany i cały blady wpada do mej izby i ze wzruszeniem opowiada mi, że z całym gronem kolegów spotkał na ulicy jakiegoś niezwykłego młodzieńca wiejskiego lat 16. Był ubrany w białą siermięgę, przepasaną pasem, z różańcem w ręku, z obliczem rozpromienionym, z wielkim przejęciem i uniesieniem ducha opowiadał dziwne rzeczy, dotyczące Polski i świata. Mówił o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości Polski, o księciu Żelaznym, o sławnych mężach naszego Narodu, o wszechświatowej wojnie, o zmartwychwstaniu Polski i wielkiej przyszłości naszej Ojczyzny.

Tajemniczy młodzieniec opowiadał o jakimś polskim kapłanie, który z całym zaparciem się siebie i poświęceniem odda się duszpasterstwu wśród ludu i który uda się na południe do wielkiego męża Bożego, a wróciwszy po latach założy pod Karpatami zgromadzenie zakonne oddane wychowaniu opuszczonej i bezdomnej młodzieży, którego zakłady rozszerzą się na całą Polskę i na cały świat, wydadzą uczonych i świętych. Znamienne było to, że ten prosty na pozór młodzieniec przemawiał językiem człowieka wysoce uczonego.

 

Ów młodzieniec zapowiedział między innymi posłannictwo polskiego księdza, który najpierw pojedzie na południe Europy, aby spotkać się z mężem Bożym i zaczerpnąć z jego charyzmatu, a potem wróci do Polski i podejmie działalność wychowawczą wśród biednej, opuszczonej młodzieży. Ta część przepowiedni zrobiła szczególne wrażenie na młodym Markiewiczu, który postanowił ideał księdza, zapowiedzianego przez młodzieńca, zrealizować we własnym życiu. W późniejszym czasie istotnie wyemigrował na południe, przebywał we Włoszech, gdzie zetknął się z św. Janem Bosko. Przeżył w jego wspólnocie kilka lat, dlatego miał czas na zapoznanie się z jego metodą wychowawczą i planami na przyszłość. Po 7 latach pobytu wraca w 1892 roku do Polski i obejmuje parafię w Miejscu Piastowym.

Tu obok pracy duszpasterskiej prowadzi szeroką działalność wychowawczą w utworzonych przez siebie zakładach wychowawczych. Szybko dojrzewa w nim myśl o założeniu nowej rodziny zakonnej.

Pisał bł. Bronisław Markiewicz „Polacy, Bóg żąda od was bojowania cichego, pokornego i znojnego na każdy dzień, szczególnie przeciw nieprzyjaciołom waszych dusz. Żąda od was walki w duchu Chrystusowym i w duchu jego świętych, abyście, każdy na swoim stanowisku, wiedli przede wszystkim na każdy dzień bój bezkrwawy”.

W dniu 23 września 1897 roku skierował po raz pierwszy do Biskupa Przemyskiego i do Ojca Świętego prośbę o pozwolenie na założenie Zgromadzenia. Mimo usilnych starań nie doczekał się chwili zatwierdzenia Zgromadzenia.

Zmarł 29 stycznia 1912 roku.

W dniu 29 września 1921 roku została zatwierdzona gałąź męska Zgromadzenia Św. Michała Archanioła.

Natomiast gałąź żeńska Sióstr Michalitek została zatwierdzona 21 sierpnia 1928 roku.

Proces beatyfikacyjny Ks. Bronisława Markiewicza rozpoczął się w 1958 roku.

W dniu 02.07.1994 roku został promulgowany dekret o heroiczności cnót Sługi Bożego.

19 czerwca 2005 roku, w Warszawie został wyniesiony na ołtarze błogosławiony ks. Bronisław Markiewicz, gorliwy kapłan i wielki wychowawca, założyciel rodzin zakonnych św. Michała Archanioła.

Akt beatyfikacyjny w imieniu papieża Benedykta XVI odczytał Prymas Polski kard. Józef Glemp.

W 1994 roku pod patronatem tego Zgromadzenia powstał ruch apostolski RYCERSTWO św. Michała Archanioła, który działa w parafii Jezusa Chrystusa Odkupiciela Człowieka w Bielsku-Białej (na oś. Karpackim) od 1995 roku. Charyzmatem Rycerstwa jest walka z Szatanem poprzez modlitwę i post o zbawienie dusz pod sztandarem św. Michała Archanioła oraz wypraszanie nawrócenia grzesznikom, oddalanie zła i zagrożeń od Kościoła, Polski i całego świata.

Rycerze św. Michała Archanioła z parafii Jezusa Chrystusa Odkupiciela Człowieka z Bielska-Białej w dniu 19 czerwca 2005r., uczestniczyli w beatyfikacji Ks. Bronisława Markiewicza oraz w Kongresie Eucharystycznym w Warszawie. Wyjazd autokarem zorganizował Ks. Proboszcz Jerzy Fryczowski, który również był uczestnikiem. Rycerze manifestowali swój udział w beatyfikacji Ks. Bronisława Markiewicza transparentem z napisem „RYCERSTWO ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA Z BIELSKA- BIAŁEJ”.

Parafia Jezusa Chrystusa Odkupiciela Człowieka na oś. Karpackim jest w posiadaniu relikwii bł. Ks. Bronisława Markiewicza oraz sztandaru św. Michała Archanioła.

Wspomnienie bł. Ks. Bronisława Markiewicza obchodzone jest 30 stycznia.

Rycerze św. Michała Archanioła przygotowują się do tej uroczystości przez odprawianie 9 – dniowej Nowenny ku jego czci (od 17 – 29 stycznia).